Algemene voorwaarden

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidssalon en een Cli├źnt waarop het schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen schoonheidssalon

Het schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cli├źnt inlichten over financi├źle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken

De Cli├źnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidssalon melden. Indien de cli├źnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cli├źnt berekenen. Indien de cli├źnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan het schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cli├źnt melden.

4.Betaling

Het schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cli├źnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5.Persoonsgegevens & privacy

De Cli├źnt voorziet het schoonheidssalon v├│├│r de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cli├źnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de Cli├źnt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Het schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Cli├źnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidssalon zal gegevens van de Cli├źnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Cli├źnt.

6.Geheimhouding

Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cli├źnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Cli├źnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.Aansprakelijkheid

Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de Cli├źnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cli├źnt heeft meegenomen naar het salon.

8.Garantie

Het schoonheidssalon geeft de Cli├źnt ├ę├ęn week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De Cli├źnt andere producten dan de door schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt.
De Cli├źnt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
De Cli├źnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De Cli├źnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9.Beschadiging & diefstal

Het schoonheidssalon heeft het recht van de cli├źnt een schadevergoeding te eisen indien de cli├źnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10.Klachten

Indien de Cli├źnt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan het schoonheidssalon. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten. Indien u tevreden bent over het schoonheidssalon vertel het tegen anderen!!!

11.Behoorlijk gedrag

De cli├źnt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Cli├źnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht de cli├źnt de toegang tot het salon te weigeren inder opgaaf van redenen.

12.Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cli├źnt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.